KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIASTKU
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku informuje, że:

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku (zwany dalej Ośrodkiem), z siedzibą w Miastku przy ul. Adama Mickiewicza 3A, 77-200 Miastko, reprezentowany przed Dyrektora, tel. (59) 857 56 45-46, adres email: biuro@osir-miastko.pl
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Ośrodku Sportu i Rekreacji – kontakt z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w siedzibie Ośrodka oraz telefonicznie, pocztą email, pisemnie – na adres jak wyżej.
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zadań statutowych, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zarządem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie zobowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt i archiwizowane zgodnie zobowiązującymi przepisami.
7. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:
a)  prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana.
b)  prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
c)  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
d)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
e)  prawo przenoszenia danych.
f)  prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być́ warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Aktualizacja z dnia 15 maja 2019 roku.
mgr Piotr Szłapiński

Przetłumacz >>
Skip to content