STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIASTKU

§ 1

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 2. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz U. z 2007 1. Nr 226 poz. 1675 z późniejszymi zmianami).

 3. ustawy z dnia 3czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz U. z 2005 r. Nr 249
  pozycja 2104 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Ośrodek to podstawowa jednostka organizacyjna realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.

§ 3

 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Miastko.

 2. Ośrodek swoją działalnością obejmuje miasto i gminę Miastko.

§ 4

 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych.

 2. tworzenie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.

 3. zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi a w szczególności właściwa eksploatacja, konserwacja i remont obiektów.

 1.  Działalność Ośrodka obejmuje także:

 1. prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego.

 2. prowadzenie campingów i pól biwakowych na terenie obiektów sportowo –rekreacyjnych.

 3. prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej na terenie obiektów sportowo –rekreacyjnych.

 4. prowadzenie innej działalności wynikającej z ustawy o kulturze fizycznej.

 5. informacja i reklama dotycząca prowadzonej działalności.

 6. ośrodek może prowadzić działalność instruktażową.

§ 5

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

 2. Dyrektor Ośrodka jest wybierany w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Burmistrza.

 3. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa odrębny regulamin wprowadzony zarządzeniem Burmistrza.

 4. Z osobą która wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora, zawiera się umowę o pracę na pięć lat.

 5. Dyrektor zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miastka. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza.

§ 6

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy z dnia
22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych.

§ 7

Szczegółową strukturę Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, a zatwierdzony przez Burmistrza Miastka.

§ 8

 1. Właścicielem majątku oddanego do dyspozycji Ośrodka jest Gmina Miastko.

 2. Stan majątkowy będący w dyspozycji Ośrodka określa protokół zdawczo- odbiorczy.

§ 9

Bezpośredni nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy Miastko.

§ 10

Zmiana Statutu może być dokonana w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Miastku Nr XIII/90/2015 z dnia 3 lipca 2015 roku.

 2. Uchwała Rady Miejskiej w Miastku Nr 64/V/2008 z dnia 23 sierpnia 2008 roku.

Przetłumacz >>
Skip to content