Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku

 • Załącznik do Uchwały Nr XXIV/218/2020
 • Rady Miejskiej w Miastku
 • z dnia 28 sierpnia 2020 roku.
 • Rozdział 1.
 • Postanowienia ogólne

§1. Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany w dalszej części Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Miastko nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, utworzoną na mocy Uchwały Nr 31/91 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia 11 września 1991 r. w sprawie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku i działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. §2.1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Miastko.
 2. 2. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Miastko. Działalność może być prowadzona również na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. 3. Ośrodek używa skrótu OSiR Miastko.
 4. 4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 5. 5. Ośrodek posługuje się znakiem graficznym w postaci określonej w załączniku do Statutu.
 6.  
 7. §3.Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, będącym własnością Gminy Miastko, przekazanym jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania, obejmujące nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie Gminy.
 8.  
 9. §4.adzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy Gminy Miastko w zakresie swoich kompetencji.
 • Rozdział 2.
 • Przedmiot działalności

§ 5. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Miastko związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.

§ 6. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

 • 1) organizacja zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych, własnych i zleconych;
 • 2) udostępnianie, w tym odpłatnie, oraz zainteresowanym podmiotom, bazy w tym sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom Gminy Miastko stowarzyszeniom sportowym, związkom sportowym i placówkom oświatowym;
 • 3) propagowanie, upowszechnianie i organizacja różnych form uprawiania sportu, turystyki i zajęć rekreacji ruchowej;
 • 4) prowadzenie i koordynacja międzyszkolnych rozrywek sportowych zgodnie ze szkolnym oraz miejskim kalendarzem imprez;
 • 5) tworzenie warunków i wspieranie działań na rzecz uczestnictwa w życiu sportowo rekreacyjnym osób niepełnosprawnych;
 • 6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi, młodzieżowymi i innymi organizacjami pozarządowymi o zasięgu gminnym i ponad gminnym, realizującymi zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki;
 • 7) realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sportu i rekreacji;
 • 8) tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego;
 • 9) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz doskonalenia kadr instruktorsko trenerskich;
 • 10) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działalności Ośrodka;
 • 11) eksploatacja, konserwacja i gospodarowanie powierzonym mieniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi, zapewniające jego pełną funkcjonalność, w tym:
 • a) remonty, modernizacja i rozbudowa obiektów,
 • b) bieżące utrzymanie funkcjonowania terenów rekreacyjnych oraz komunalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjno wypoczynkowej,
 • c) doposażanie obiektów sportowych i rekreacyjno wypoczynkowych w potrzebne urządzenia oraz ich konserwacja;
 • 12) prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej na obiektach administrowanych przez Ośrodek, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz zasadami ustalonymi przez organy Gminy Miastko, w tym:
 • a) prowadzenie działalności hotelarskiej, gastronomicznej i handlowej,
 • b) wypożyczanie i transport sprzętu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego, w tym składników mienia ruchomego,
 • c) prowadzenie usług związanych z poprawą kondycji fizycznej,
 • d) wynajem oraz dzierżawa obiektów, lokali i urządzeń dla celów związanych z organizacją wystaw, pokazów, imprez o charakterze publicznym oraz na cele inne niż prowadzenie działalności z zakresu sportu i rekreacji, zgodnie z profilem działalności statutowej i/lub obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi,
 • e) prowadzenie kempingów, obozowisk i pól biwakowych;
 • 13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Miastka.
 • Rozdział 3.
 • Organizacja i zarządzanie
 • § 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz Miastka na zasadach i w trybie obowiązujących przepisów.
 • 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Burmistrz Miastka.
 • 3. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za jego działalność, właściwą organizację i funkcjonowanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
 • 4. Dyrektor jednoosobowo zarządza Ośrodkiem oraz reprezentuje jednostkę na zewnątrz, działając na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miastka.
 • 5. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.
 • 6. Dyrektor Ośrodka decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie.
 • 7. Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora pracownik w zakresie udzielonego upoważnienia.

 • § 8. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 • 1) kierowanie statutową działalnością Ośrodka;
 • 2) prowadzenie gospodarki finansowej oraz realizowanie planów remontowych, inwestycyjnych i szkoleniowych w ramach posiadanych środków, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem finansowym;
 • 3) kierowanie i zarządzanie Ośrodkiem w zakresie realizacji zadań o charakterze merytorycznym, organizacyjnym i administracyjnym;
 • 4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka;
  5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych;
 • 6) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • 7) organizowanie okresowej inwentaryzacji mienia Ośrodka;
 • 8) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi.
 •  
 • § 9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka, jego strukturę organizacyjną, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym przez Burmistrza Miastka.
 • Rozdział 4.
 • Gospodarka finansowa
 • § 10. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych Gminy Miastko.
 • 2. Podstawą gospodarki finansowej w Ośrodku jest roczny plan finansowy (plan dochodów i wydatków) zgodny z układem wykonawczym budżetu Gminy, zatwierdzony przez Burmistrza Miastka.
 • 3. Wydatki działalności Ośrodka pokrywane są z budżetu Gminy Miastko.
 • 4. Dochody osiągnięte przez Ośrodek odprowadzane są do budżetu Gminy Miastko.
 • 5. Zmiana wydatków i dochodów ustalonych w planie finansowym może nastąpić po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Gminy Miastko.
 • 6. Za zgodność gospodarki finansowej z prawem odpowiada Dyrektor Ośrodka.
 • Rozdział 5.
 • Postanowienia końcowe
 • § 11. 1. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
 • 2. Zmiany i uzupełnienia postanowień Statutu mogą nastąpić w trybie określonym dla jego uchwalenia.
 • 3. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej w Miastku.
Przetłumacz >>
Skip to content